Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

WspółpracaSiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka


Biuletyn Informacji Publicznej 
Stypendia 2018-2019


Stypendium Dyrektora Szkoły

Uczniowie otrzymują za I i II semestr
Kryteria:
zachowanie wzorowe lub bardzo dobre,
średnia ocen bez zaokrąglania: LO – 4,9  GS – 5,2  SP – 5,2

Uczeń udziela się na forum szkoły lub społeczności lokalnej np. osiąga wysokie wyniki sportowe, pełni jakąś funkcję w klasie itp.

M. M. 
Stypendia 2017-2018


Uczniowie posiadający stałe zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa mogą ubiegać się o następujące stypendia:
Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce.
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągniecia.

Dokładne informacje znajdują się na stronie Internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w zakładce Oświata oraz pod tym adresem .

Wnioski do pobrania:
wniosek WN —2018.pdf
wniosek WO - 2018.pdf

Stypendium Młody inżynier.

Dokładne informacje znajdują się na stronie Internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w zakładce Oświata oraz pod tym adresem .

Wniosek do pobrania
wniosek MI.pdf

Miejsce i termin złożenia dokumentów

• Staranie wypełnione dokumenty składa się u pedagoga szkolnego (dokumenty pokreślone, nieczytelnie wypełnione, z brakami wpisów w rubrykach nie zostaną przyjęte).
• Uczniowie klas III LO składają dokumenty w terminie do 23 kwietnia 2018 r.
• Uczniowie SP, GS i klas I oraz II LO składają dokumenty w terminie do 15 czerwca 2018 r.


 
Stypendia 2017-2018


Stypendia szkolne

Warunki
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583); obecnie wynosi ona 514 zł netto.

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wymagane dokumenty
• wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

• zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów
Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15, tel. 178754639.

Termin i sposób załatwienia
Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

Pliki do pobrania znajdują się na stronie:
Serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w zakładce Mieszkańcy\Oświata\Stypendia szkolne.
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne1


 
Stypendia 2016-2017Informator o stypendiach
www.mojestypendium.pl


Pliki do pobrania:

Stypendia Młody Inżynier.pdf

Stypendia Szkolne (strona Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa)
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

Wparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i pozagimnazjalnych
http://www.podkarpackie.edu.pl


Stypendia dla wybitnie uzdolnionych 2016-2017.pdf


Stypendia2016.pdf

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA ZA WYNIKI W NAUCE 2016.pdf
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA ZA WYBITNE OSIĽGNIĘCIA 2016.pdf 

Stypendia 2015


Pliki do pobrania:
Stypendia-szkolne-wrzesien-2015.pdf

Pliki do pobrania:
Wniosek-stypendium.pdf

Pliki do pobrania:
Wyprawka-szkolna.pdf

Pliki do pobrania:
Wniosek-Wyprawka-szkolna.pdf


Poniżej zamieszczamy łącza do oficjalnych stron ze szczegółowymi informacjami o stypendiach, o które uczniowie naszej szkoły mogą się ubiegać w tym roku szkolnym. Informacji udziela także Pani pedagog Małgorzata Markowska.


Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
czytaj na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągniecia.pdf

Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce.pdf


Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Młody inżynier
czytaj na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa

Pliki do pobrania:
Wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera.pdf

Zaświadczenie o ocenach uzyskanych przez uczniów w III klasie gimnazjum.pdf


Stypendia za wyniki w nauce (Stypendium Dyrektora Szkoły), w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
Informacja dotycząca sposobu przekazania stypendium
 
Stypendia 2014

Poniżej zamieszczamy łącza do oficjalnych stron ze szczegółowymi informacjami o stypendiach, o które uczniowie naszej szkoły mogą się ubiegać w tym roku szkolnym. Informacji udziela także Pani pedagog Małgorzata Markowska.

Stypendia szkolne
Wyprawka szkolna
Zasiłki szkolne
Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Młody inżynier
Program Nie zagubić talentu

Zapraszamy także na stronę z wyszukiwarką stypendiów www.mojestypendium.pl oraz www.facebook.com/mojestypendiumpl